FIJET Slovakia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Štatút

Stanovy občianskeho združenia

 

Článok 1

Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: FIJET SLOVAKIA
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Zámocká 6668/12, 811 01 Bratislava

 

Článok 2

Ciele

2.1

Cieľom združenia je podpora cestovného ruchu, jeho masmediálna a odborná komunikácia pre verejnosť, ako aj sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností v tejto oblasti.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie na Slovensku ale i v zahraničí najmä:

 • organizovať a zabezpečovať neformálne výchovno-vzdelávacie, spoločenské a kultúrne aktivity a odborné podujatia, najmä semináre, konferencie, výstavy, novinárske info-cesty, študijné cesty, workshopy a podobne,
 • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
 • pripravovať , organizovať a riadiť projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu,
 • mediálne presadzovať legislatívne zmeny v oblasti cestovného ruchu na regionálnej a celoštátnej úrovni a
 • uskutočňovať iné podporné aktivity.

 

Článok 3

Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členovia môžu byť riadni a pridružení. Riadni členovia musia byť členmi Slovenského syndikátu novinárov alebo inej celoštátnej novinárskej asociácie.
3.3 Riadni členovia združenia majú právo:
 • voliť a byť volení do orgánov združenia.
Členovia združenia t.j. riadni členovia i pridružení členovia majú právo:
 • voliť do orgánov združenia,
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.4 Členovia združenia majú povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.5 Zánik členstva:
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

 

Článok 4

Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:
 • najvyšší orgán – Výročná členská schôdza
 • štatutárny orgán – Prezident a Vice prezident
 • kontrolný orgán – Revízna komisia
4.2 Najvyšší orgán:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu,
 • rozhoduje o zrušení združenia, zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením a podobne,
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred,
 • zriaďuje a určuje podmienky ďalších orgánov, napríklad revíznej komisie.
4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu. Prezident a Vice prezident konajú v mene združenia každý samostatne. Obaja sú členmi Výboru, ktorého členov volí najvyšší orgán; Najvyšší orgán určuje aj počet členov Výboru, jeho kompetencie v hraniciach týchto stanov a funkčné obdobie.
4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 5 rokov.
4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu a názov združenia.

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
5.3 Združenie môže podnikať. Výnosy z majetku a vlastnej podnikateľskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.