Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

STANOVY

       Stanovy  OZ FIJET SLOVAKIA

 

Článok 1

Názov, sídlo

 

1. 1.  Názov občianskeho združenia : FIJET SLOVAKIA

 

1.2.  Sídlo OZ FIJET SLOVAKIA je na adrese: 815 68 Bratislava 1, Župné nám. 7, súpisné číslo 587/7

 

 

Článok 2

Cieľ

2.1. Cieľom združenia je podpora cestovného ruchu, jeho masmediálna a odborná komunikácia pre verejnosť, ako aj sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností v tejto oblasti.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie na Slovensku ale i v zahraničí najmä:

a) organizovať a zabezpečovať neformálne výchovno-vzdelávacie, spoločenské a kultúrne aktivity a odborné podujatia, najmä semináre, konferencie, výstavy, novinárske info-cesty, študijné cesty, workshopy a podobne,

b) realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

c) pripravovať , organizovať a riadiť projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu,

d) mediálne presadzovať legislatívne zmeny v oblasti cestovného ruchu na regionálnej a celoštátnej úrovni

e)uskutočňovať iné podporné aktivity.

 

 

Článok 3

Členstvo

 

3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

 

3.2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom   na základe prihlášky  uchádzača o členstvo, v ktorej uchádzač zdokumentuje svoje individuálne alebo tímové tvorivé  mediálne výstupy v oblasti   cestovného ruchu minimálne za jeden  predchádzajúci kalendárny rok v printových alebo  audiovizuálnych alebo virtuálnych on-line médiách. Odporúča sa, aby riadni členovia boli členmi Slovenského syndikátu novinárov alebo inej celoštátnej novinárskej asociácie, alebo európskej novinárskej asociácie alebo svetovej asociácie novinárov”.

 

3.3. Členovia združenia t.j. riadni členovia i pridružení členovia majú právo:

a) voliť do orgánov združenia,

b) podieľať sa na činnosti združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

Riadni členovia združenia majú právo:

a) voliť a byť volení do orgánov združenia.

 

3.4. Členovia združenia majú povinnosti:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

c) platiť členské príspevky,

d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

3.5. Zánik členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,

b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

c) zánikom združenia,

d) vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

 

 

Článok 4

Orgány združenia

 

4.1.  Orgánmi združenia sú:

Najvyšší orgán –  Členská schôdza

Štatutárny orgán – Prezident, vice-prezident

Výkonný orgán – Výbor

Kontrolný orgán – Revízna komisia

 

4.2. Najvyšší orgán –  Členská schôdza:

a) schvaľuje zmeny stanov a ich doplnky

b) volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu

c) schvaľuje plan činností, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení

d) schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu,

e) rozhoduje o zrušení združenia, o zrušení   združenia zlúčením s iným občianskym združením a podobne,

f) schádza sa minimálne raz do roka.

g) zvoláva ho štatutárny organ a to najmenej 10 dní vopred,

h) zriaďuje a určuje podmienky ďalších orgánov

 

4.3. Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov

 

4.4. Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu. Prezident koná v mene združenia. Vice-prezident koná v mene združenia na základe poverenia prezidenta. Obaja sú členmi Výboru, ktorého členov volí najvyšší orgán. 

 

4.5. Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je  5 rokov.

 

4.6. Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že k svojmu menu uvedie svoju funkciu a názov združenia.

 

4.7. Výbor 

a) je výkonným orgánom, ktorý sa podieľa na manažovaní čínností v súlade s plánom práce OZ FIJET SLOVAKIA v počte 9 osôb vrátane prezidenta a vice-prezidenta. 

b) členmi výboru sú aj zástupcovia regionálnych štruktúr detašovaných pracovísk OZ FIJET SLOVAKIA. 

c) uznesenia výboru sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina členov výboru.

 

4.8. Regionálne detašované pracoviská sú organizačné jednotky združenia bez právnej subjektivity

a) Regionálne detašované pracovisko zriaďuje najvyšší orgán združenia – členská schôdza.

b) Regionálne detašované pracoviská budú pôsobiť v rámci OZ FIJET SLOVAKIA podľa platného územného usporiadania Slovenskej republiky. Sídlo regionálneho detašovaného pracoviska bude uvedené v stanovách  OZ FIJET SLOVAKIA na základe schválenej žiadosti o doplnenie v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

c) Kompetencie uvedených organizačných jednotiek a vzťahy k voleným orgánom OZ FIJET SLOVAKIA určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Výbor OZ FIJET SLOVAKIA.

 

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

 

5.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

 

5.2. Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky

b) dary od fyzických osôb

c) dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy

 

5.3. Združenie môže vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť.  Výnosy z majetku a vlastnej podnikateľskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi.  

 

o-o-o-o

Poznámka FIJET SLOVAKIA pre verejnosť:

Stanovy OZ FIJET SLOVAKIA boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 23.09.2021